Saltatu nabigazioa

Materiaren propietateak

Orientazio didaktikoak dituzten fitxak

Atal honetan bi jarduera proposatzen ditugu, irakasleek materiaren propietateak azaltzen egiten duten lana osatzeko. Hona hemen erronka bakoitzaren fitxa:

Materiaren egoera guztiek propietate berberak dituzte?

GAIA: Materia eta bere propietateak. Materiaren ezaugarri orokorrak

DENBORA-BANAKETA: 1 saio

ATARIKOAK: Behin azalduta materia zer den eta materiak propietate orokorrak dituela: masa, bolumena eta dentsitatea.

TESTUINGURUA: Materiaren egoera guztiek propietate berberak dituzte? Sistema material batek masa, forma edo bolumen bera izaten jarraitzen du ontzia edo egoera aldatzen denean? 

ERRONKA: Ikasleek esperimentuak egin, neurriak hartu, datuak erregistratu, ondorioak atera eta solido, likido eta gasen masa, forma eta bolumenari buruzko erabakiak hartuko dituzte.

ARIKETA: Talde bakoitzak ondorio arrazoituak aurkeztuko ditu, eta gero, binaka, txosten txiki bat egingo dute.

EBALUAZIOA: laborategiko lana eta txostena kalifikatuko dira.

EDUKIAK:

 • Metodologia zientifikoa aplikatzeko irizpideak eta jarraibideak.

 • Lan zientifikoaren berezko balioak eta jarrerak bultzatzen dituzten estrategiak

 • Fisika eta Kimikako laborategiko oinarrizko materiala erabiltzeko prozedurak.

 • Portaera-, lan- eta segurtasun-arauak laborategian.

 • Materiaren ezaugarri orokorrak.

 • Magnitude fisikoak eta haien neurriak: masa, bolumena eta dentsitatea.

  KONPETENTZIAK: 
ZIENTZIARAKO KONPETENZIA Jarduerak
Zientziaren oinarrizko kontzeptuak mundu naturaleko sistemekin lotu 1,2
Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta aurreikusi 1,2
Ezaugarri zientifikoak dituzten arazoak identifikatu eta haiei buruzko ikerketa txikiak egins 1,2
Erabakiak hartu erantzukizunez, autonomiaz eta izpiritu kritikoz. 2,3
BESTELAKO KONPETENTZIAK

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Elkarbizitzarako konpetentzia

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia

Ikasten ikasteko konpetentzia

1,2,3

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

 • Gidoi baten laguntzaz, laborategiko ikerketak planifikatu eta egiten ditu, lan zientifikoaren berezko metodologia eta estrategiak aplikatuz: zientifikoki iker daitezkeen arazoak identifikatzen ditu, hipotesiak egiten ditu, datu esperimentalak bildu, antolatu eta interpretatzen ditu, eta azalpen arrazoituak ematen ditu hipotesia berresteko edo ezesteko.

 • Txostenak egiten ditu, laburpen gisa, behaketetatik edo esperientzietatik ondorioak ateratzeko, eta ikerketaren emaitzak jakinarazten ditu, bere mailako egokia den hiztegi zientifikoa behar bezala erabilita.

 • Naturaren fenomenoak ezagutzeko jakin-mina eta interesa erakusten ditu.

 • Lan pertsonalean ahalegina eta autonomia erakusten ditu, eta jarrera aktiboa eta arduratsua izaten du zereginetan.

 • Talde-lanaren aldeko jarrera adierazten du, zereginetan lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerekin.

 • Sormen handia erakusten du planteatutako galderei erantzunak bilatzerakoan.
 • Laborategiko oinarrizko materiala hautatu eta kategorizatzen du, eta behar bezala erabiltzen.
 • Laborategiko oinarrizko segurtasun-arauak ezagutu eta errespetatzen ditu, eta erabilitako tresnak eta materiala zaintzen ditu.
 • Identifikatu eta bereizten ditu materiaren propietate orokorrak.
 • Solidoen, likidoen eta gasen formari, bolumenari eta masari buruzko datuak lortzen ditu esperimentuen bidez.
 • Gure inguruneko materialen propietateak eta haiez egiten diren erabilerak erlazionatzen ditu.

Ataza ebaluatuko da:

Laborategiko lana laborategiko lanaren balioespen-eskala generikoaren bitartez (deskargatu formatu editagarria: odt, eta pdf).

 Txosten zientifiko baten balioespen-eskala (deskargatu odt formatu editagarrian eta pdf formatuan).

Flotatu egiten du ala hondoratu egiten da?

GAIA: Materia, dentsitatea eta flotazioa

DENBORA-BANAKETA: 1 saio

ORIENTAZIOAK:Jesús Peña irakaslearen simulazio honen bidez,  Educaplus: Dentsitateen laborategia, ikasleei zientzialari gisa lan egiteko aukera ematen diegu, hainbat aldagairen bidez kontrolatutako esperientziak eginez eta funtsezko galderen bidez gidatutako ondorioak lortuz. Horrela, materia, masa, bolumena, dentsitatea eta flotazioa kontzeptuak bistaratu, pentsatu eta erlazionatuko ditu. Beste bi simulazio hauek ere dentsitatea lantzen laguntzen dute (Flash erabiltzen dute): 

EDUKIAK:

 • Informazioaren tratamendua: identifikatu, ulertu (alderatu, sailkatu, aztertu eta sintetizatu), balioetsi eta azaldu (deskribatu, definitu, laburbildu, azaldu, argumentatu, justifikatu...).
 • Materiaren propietateak: masa, bolumena, dentsitatea
 • Dentsitatea eta flotazioa

KONPETENTZIAK: 

ZIENTZIARAKO KONPETENZIA  Jarduerak
Zientziaren oinarrizko kontzeptuak mundu naturaleko sistemekin erlazionatu 1,2,3,4,5,6,7,8
Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta aurreikusi 1,2,3,4,5,6,7.8
Ezaugarri zientifikoak dituzten arazoak identifikatu eta haiei buruzko ikerketa txikiak egin 1,2,3,4,5,6,7,8
Erabakiak hartu erantzukizunez, autonomiaz eta izpiritu kritikoz 1,2,3,4,5,6,7,8
BESTELAKO KONPETENTZIAK

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Elkarbizitzarako konpetentzia

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia

Ikasten ikasteko konpetentzia

1,2,3,4,5,6,7,8

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

 • Ikasgaiei buruzko informazioa identifikatu, hautatu eta interpretatzen du formatu digitaletan.
 • Gai zientifikoari lotutako azalpenetan eta arrazoibideetan argi hitz egiten du.
 • Masa, bolumena eta dentsitatea flotazio-fenomenoarekin erlazionatzen ditu.
 • Solido baten dentsitatearen zehaztapen esperimentala deskribatzen du.
 • Gure inguruneko materialen propietateak eta haiez egiten diren erabilerak erlazionatzen ditu.

Zeregina simulazio digitalak ebaluatzeko hurrengo eskalarekin ebaluatuko da (deskargatu formatu editagarria, odt, eta pdf).